ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรคีรีรัฐนิคม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรคีรีรัฐนิคม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๒๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
                 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                 ๗.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                 ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................ ตั้งแต่เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
                 ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในวันที่ ........................ ถึงวันที่ ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๗๓๕ ๕๘๕๐ ในวันและเวลาราชการ
 
  ประกาศ ณ วันที่    พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 
 
 
 
 
อภิชาติ บุญศรีโรจน์
(พลตำรวจตรีอภิชาติ บุญศรีโรจน์)
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
จินตนา สิทธิฤทธิ์
(พันตำรวจโทหญิงจินตนา สิทธิฤทธิ์)
 สารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 โดย พันตำรวจโทหญิงจินตนา สิทธิฤทธิ์ สารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ไม่มีการจัดทำเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)